Otázky a odpovědi k žádosti o dotaci Můj klub 2022 (aktualizováno)

Od čtvrtka 21.10.2021 od 12 hodin lze podávat žádosti o dotaci z výzvy Můj klub 2022. Tato výzva je určena sportovním klubům, tělovýchovným a tělocvičným jednotám, které regionálně organizují sportovní činnost dětí a mládeže. Ve středu 20.10. 2021 byl vydán dodatek upřesňující některá ustanovení Výzvy.

Aktuální znění Výzvy Můj klub 2022 najdete ZDE.

Níže uvedené odpovědi na otázky vycházejí z praxe a z informací ze školení, které uspořádala Národní sportovní agentura pro pracovníky střešních organizací a sportovních svazů:

OBECNÉ DOTAZY

1) Dotaz: V letošním roce je potřeba finální žádost opatřit elektronickým podpisem (a poté elektronicky odeslat), nebo nechat úředně ověřeně podepsat (a poté odeslat v listinné podobě nebo v podobě autorizované konverze), nebo ji podepsat a poslat datovou schránkou žadatele. Není to administrativně náročnější?
Odpověď: Pouze na první pohled. Tím, že dochází ke ztotožnění žadatele již při podávání žádostí, bude z procesu administrace dotace vynechán jeden krok, a to zasílání konceptu rozhodnutí a jeho potvrzování. Tím by se měl celý proces zrychlit a zjednodušit.

2) Dotaz: Vzhledem k tomu, že novou podmínkou u žadatelů je regionální působnost, je oprávněným žadatelem klub, který má sídlo v Praze a vykonává svou činnost např. ve Středočeském kraji? Popř. vykonává sportovní činnost ve více okresech?
Odpověď: Ano, takový klub je oprávněným žadatelem.

3) Dotaz: U výzvy Můj klub 2022 je oproti loňsku upravené věkové rozmezí dětí a mládeže, které lze do žádosti zahrnout. Jedná se o děti ve věku 3 až 20 let. Lze nějak upřesnit, jak poznat, které děti můžeme do žádosti uplatnit?
Odpověď: Do žádosti budou zahrnuty děti narozené v období od 1.1.2002 do 31.12.2019, tedy ročníky narození 2002 – 2019 (viz. čl. 12 Výzvy).

4) Dotaz: Z výzvy Můj klub lze hradit pouze pravidelně se opakující pohybové aktivity, přičemž jedna tréninková jednotka musí mít alespoň 45 minut. Lze za pravidelnou sportovní aktivitu považovat tréninky v délce 90 minut, které se konají 1x za 2 týdny?
Odpověď: Bohužel ne. Sportovci bohužel nesplňují podmínky uvedené v bodu 12.1. Výzvy tak, aby mohli být zařazeni do jedné ze dvou kategorií. Kategorie 1 vyžaduje tréninky min. 1x týdně, kategorie 2 vyžaduje tréninky alespoň 2x týdně.

5) Dotaz: Lze uznat sportovní historii (viz čl. 6 Výzvy – Oprávněný žadatel musí ke dni podání žádosti uskutečňovat činnost v oblasti sportu min. po dobu 2 let) v případě, že sportovci přešli ze sportovní organizace, která měla právní formu „zapsaný ústav“, do sportovního spolku?
Odpověď: Ano, sportovní činnost vykonávanou pod jinou neziskovou organizací lze započítat do sportovní historie žadatele. Nebude uznatelné, pokud sportovci vykonávali sportovní činnost v organizaci, která je založena jako s.r.o. nebo a.s., popř. pokud byla sportovní činnost vykonávána pod fyzickou osobou-OSVČ.

6) Dotaz: V případě, že sportovec vykonává více sportovních disciplín (tzn. je evidován ve více sportovních odvětvích), musí splnit podmínku min. 6 soutěžních dnů za posledních 36 měsíců  v alespoň jednom sportovním odvětví, aby mohl být zařazen do kategorie 2, nebo se počty soutěžních dnů ze všech vykonávaných sportů sčítají?
Odpověď: Sportovec musí splnit podmínku min. 6 soutěžních dnů v min. 1 sportovním odvětví, tzn. počty soutěžních dnů se nesčítají.

7) Dotaz: Počet sportovců vykázaných v žádosti se stává závazným ukazatelem a členská základna v roce 2022 nesmí klesnout o více než 15 %. Bude rozhodující prostý počet sportovců, nebo budou sportovci kontrolováni jmenovitě? Jak bude probíhat případná kontrola?
Odpověď: NSA počítá s fluktuací v členské základně, tzn. rozhodující bude počet sportovců. Porovnávat se bude počet sportovců uvedený v žádosti o dotaci na rok 2022 a stav členské základny k 31.12.2022 (tedy k poslednímu dni, kdy má být naplněn účel Výzvy). Kontrola bude probíhat prostřednictvím Rejstříku sportu. Teoreticky to znamená, že žadatelé budou muset členskou základnu v roce 2022 aktualizovat 2x – před podáním žádosti o dotaci na rok 2023 a poté k 31.12.2022. V případě, že pokles členské základny bude větší než 15%, bude žadatel povinen vrátit poměrnou část dotace.

REJSTŘÍK SPORTU

1) Dotaz: Žádost o dotaci z Výzvy Můj klub bude podávána na formuláři, který je součástí Rejstříku sportu. Je možné se do Rejstříku přihlásit obvyklým způsobem, tedy přes uživatelské jméno (IČO) a heslo?
Odpověď: Ano, tento způsob přihlašování prozatím funguje a ještě minimálně do konce roku fungovat bude. Po uplynutí určité lhůty (nejpozději k 30.6.2022) bude přihlášení do Rejstříku sportu možné pouze prostřednictvím jedné z forem e-identity (NIA).

2) Dotaz: Má přihlášení do Rejstříku přes e-identitu nějaké výhody?
Odpověď: V tuto chvíli bohužel ne. Oba způsoby přihlášení jsou rovnocenné a bez ohledu na způsob přihlášení je nutné po elektronickém odeslání žádosti vygenerovat PDF soubor a doručit jej NSA, a to buď elektronicky nebo v listinné podobě s ověřeným podpisem.

3) Dotaz: Mám aktualizovanou členskou základnu v Informačním systému ČUS – jak ji mohu přetáhnout do Rejstříku sportu?
Česká unie sportu pro své členy vytvořila funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Postup na jeho správné použití se dočtete v článku o výzvě Můj klub 2022 – ZDE.

4) Dotaz: V Rejstříku sportu se po přihlášení v některé ze sekcí točí kolečko, systém píše „Nahrávání“, ale nic se neděje. Co s tím?
Odpověď: Tento problém se nejčastěji vyskytuje v sekci Import/Export nebo Sportovci, zkuste použít jiný webový prohlížeč.

5) Dotaz: V žádosti o dotaci z Výzvy Můj klub 2022 budou evidováni pouze sportovci, u nichž je uveden stav „Ověřeno“ (popř. „Ověřeno RČ“ nebo „Ověřeno – registrováno“ atd.). Jak máme postupovat v případě, že máme v Rejstříku sportovce s uvedeným stavem „Nenalezeno“ (popř. „Nenalezeno opakovaně“)?
Odpověď: Pokud jste přesvědčeni, že všechny údaje sportovce jsou správné (jméno, příjmení, rodné číslo), je potřeba se obrátit na odd. Registrace ve sportu – viz kontakt ZDE. Připravte si prosím kartičku pojištěnce sportovce, jehož nenalezené údaje chcete řešit, popř. je  doplňte o adresu bydliště. Doporučujeme před kontaktováním NSA vše pečlivě zkontrolovat – někdy je důvodem stavu „Nenalezeno“ u daného sportovce maličkost – jako např. vynechaná čárka nad písmenkem ve jméně (místo „Adéla“ uvedete „Adela“), někdy je to speciální znak (apostrof nebo pomlčka v příjmení) nebo přesmyčka (místo „Karel“ uvedete „Karle“).

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

1) Dotaz: Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je potvrzení o vedení/založení účtu. Uznatelné je i doložení bankovního výpisu. Ten však neobsahuje povinné náležitosti jako IČO žadatele (pouze název žadatele a číslo bankovního účtu). Jak je možné toto vyřešit?
Odpověď: Žadatel může chybějící údaje na bankovní výpis doplnit ručně, příp. otiskem razítka.

2) Dotaz: Bude rozpočet, který žadatel přikládá k žádosti o dotaci, závazný?
Odpověď: Rozpočet je v jednoduché struktuře a bude mít pouze indikativní (informační) charakter. Jediným závazným limitem v rozpočtu je limit 50 %, které maximálně může žadatel použít na úhradu nákladů spojených s provozem a údržbou sportoviště. Před sestavováním rozpočtu je nutné mít hotový import sportovců do Rejstříku sportu, respektive žádosti jako takové. Výdaje uvedené v rozpočtu musí odpovídat požadované částce dotace a ta nesmí být vyšší než částka vypočítaná na základě kategorizace sportovců.

3) Dotaz: Jak máme prokazovat, že žadatel není v likvidaci či insolvenci (viz čl. 6, bod 6.1., odst. 10)?
Odpověď: Prohlášení o tom, že žadatel není v likvidaci či insolvenci bude součástí žádosti. Stejně jako např. prohlášení o tom, že žadatel uskutečňuje činnost v oblasti sportu min. 2 roky. Tyto skutečnosti není potřeba dokládat samostatnou přílohou.

4) Dotaz: Novinkou ve Výzvě je předkládání potvrzení o bezdlužnosti. V případě, že nemáme (a nikdy jsme neměli) žádné zaměstnance, tudíž nemáme co do činění ani se zdravotními pojišťovnami či Českou správou sociální zabezpečení, jak máme bezdlužnost doložit?
Odpověď: Ve středu 20.10.2021 byl vydán dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub, který umožňuje nahradit jedno či více potvrzení o bezdlužnosti čestným prohlášením. Pokud žadatel doloží místo potvrzení čestné prohlášení, měl by mít absolutní jistotu, že nemá u zmíněných institucí žádné dluhy. Doporučujeme si nechat vystavit potvrzení alespoň od Finančního úřadu.

5) Dotaz: Jak získáme úplný výpis z evidence skutečných majitelů? Lze jej stáhnout z internetu?
Odpověď: Bohužel ne. Více se dozvíte v samostatném článku ZDE.

6) Dotaz: Jaké jsou další povinné přílohy žádosti?
Odpověď: Kromě výše jmenovaných (potvrzení o bankovním účtu, rozpočet, úplný výpis z evidence skutečných majitelů, bezdlužnost) je třeba do žádosti přiložit ještě vyplněný formulář Prohlášení o identifikaci osob, v níž má žadatel podíl, popř. doklad o užívacím právu ke sportovnímu zařízení (LV nebo smlouva), pokud žadatel plánuje čerpat dotaci také na provoz a údržbu sportovního zařízení.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

1) Dotaz: V žádosti hned v první sekci „Identifikace žadatele / akce“ je k vyplnění kolonka „Účel, na který chce žadatel o dotaci žádané prostředky použít“ – co do ní máme vyplnit?
Odpověď: Je třeba uvést vždy pouze ten účel podpory {a), b), c)}, na který chcete použít dotaci. Pokud chcete dotaci použít i na účel c) zajištění údržby a provozu sportovního zařízení ve vašem vlastnictví nebo dlouhodobém nájmu, výpůjčce, užívání apod., tak to můžete uvést pouze za předpokladu, že dotaci vždy použijete i na účel oblasti podpory a) a/nebo b).

ucel

2) Dotaz: Jaké datum máme uvést v kolonce „Lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo“?
Odpověď: Vždy vyplňujte datum 31.12.2022.

3) Dotaz: Jak máme odpovídat na povinnou otázku č. 9 „Jsou uvedené osoby v otázce č. 8 ve vztahu k žadateli?“, když jsme v otázce č. 8 (počet trenérů) uvedli nulu?
Odpověď: Pokud jste do otázky č. 8 uvedli počet „0“, tak obě políčka v otázce č. 9 stejně zatrhněte, jelikož nula se u vás vztahuje k oběma variantám.

4) Dotaz: Lze odeslanou žádost zrušit a vyplnit novou? V přehledu žádostí chybí tlačítko na zrušení, které tam loni bylo.
Pokud chce žadatel skutečně žádost zrušit, je potřeba, aby zaslal na NSA „Žádost o zrušení žádosti“, na základě které agentura odeslanou žádost zruší a žadatel si bude moci podat žádost novou (pouze v termínu podání žádostí). Pokud je v žádosti odstranitelná chyba (např. špatná příloha, chybně uvedená adresa, chybně uvedené číslo účtu atd.), je toto možné opravit následně v rámci formální kontroly žádosti. Pokud se jedná o chybu např. v členské základně či výši dotace, není možné toto v rámci kontroly opravit.

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

1) Dotaz: Po roce lze opět využít až 50% dotace na úhradu nákladů spojených s provozem a údržbou sportovního zařízení ve vlastnictví, výpůjčce či nájmu, přičemž nájem je uznatelný pouze v případě, že druhou smluvní stranou je stát, územní samosprávný celek (ÚSC), subjekty s majetkovou účastí ÚSC nebo jiné spolky působící v oblasti sportu. Které jsou subjekty s majetkovou účastí ÚSC?
Odpověď: Jedná se o obchodní společnosti (s.r.o. nebo a.s.), jejichž zakladateli nebo společníky jsou obec či kraj.

2) Dotaz: Lze rozdělit výdaje z jednoho daňového dokladu mezi více dotačních titulů – můžeme např. fakturu za nákup sportovního vybavení z poloviny hradit z dotace Můj klub a druhou polovinu z dotace města?
Odpověď: Ano, jen nesmí docházet k duplicitám, tzn. situacím, kdy jednu a tutéž korunu výdaje pokryjete ze dvou různých zdrojů.

3) Dotaz: Je způsobilým nákladem vydání za účast sportovců na zahraničních turnajích a soustředěních?
Odpověď: Ano.

4) Dotaz: Je operativní leasing (tedy forma nájmu) uznatelným výdajem?
Odpověď: Ano.

5) Dotaz: Budou soudní a další poplatky (např. za ověřování podpisů, autorizované konverze, potvrzení o bezdlužnosti) uznatelným výdajem z hlediska vyúčtování dotace Můj klub?
Odpověď: Ano, úhrady poplatků jsou součástí zabezpečení organizační funkce žadatele.

Ing. Veronika Nešpůrková
Ing. Pavla Šrůtová

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.