NSA vyhlásila dotační výzvu Provoz a údržba 2022

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Žádost o dotaci lze podávat od 12:00 hodin dne 1.8.2022 do 12:00 hod. dne 31.8.2022.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Způsobilý žadatel

Oprávněným žadatelem jsou spolky a pobočné spolky, jejichž předmětem hlavní činnosti je činnost v oblasti sportu a které jsou provozovateli sportovních zařízení, přičemž dané sportovní zařízení je buď ve vlastnictví, nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to soustavně alespoň od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022. V případě nájmu, výpůjčky či pachtu může být druhou smluvní stranou pouze státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) nebo subjekt s jejich majetkovou účastí.

O dotaci nemohou žádat obchodní společnosti (např. a.s. nebo s.r.o.) a také spolky, které mají sportovní zařízení v pronájmu od jiného spolku/neziskové organizace, fyzické osoby nebo obchodní společnosti.

Sportovním zařízením se pro potřeby Výzvy rozumí sportovní zařízení dle § 2 odst. 5 zákona o podpoře sportu, tj. objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně pro provozování sportu, které je provozuschopné a pro provozování sportu využívané.  Podmínka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého tenisového kurtu.

Žadatel musí být zapsán v Rejstříku sportu a evidovat v něm provozované sportovní zařízení, které je předmětem žádosti.

Výše žádosti

Dotace může činit max. 50 % celkových způsobilých nákladů souvisejících s provozem sportovního zařízení.

  • Celková alokace Výzvy je 385 000 000 Kč.
  • Minimální výše žádosti o dotaci na jednoho žadatele je stanovena na 40 000 Kč, žadatel tedy musí doložit rozpočet předpokládaných nákladů sportovišť obsahující provozní náklady v minimální výši 80 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jedno sportovní zařízení je stanovena na 7 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je stanovena na 15 000 000 Kč.

Na rozdíl od minulé výzvy mezi způsobilé náklady nepatří:

  • nájemné hrazené provozovatelem za pronájem sportovního zařízení nebo pozemků, na kterých se sportovní zařízení nachází,
  • nájemné za pronájem věcí movitých souvisejících s provozem sportovního zařízení za období podpory,
  • osobní náklady zaměstnanců,
  • náklady na vlastní podnikatelskou činnost příjemce dotace,
  • na provoz IT technologií, na provoz a úpravy webových stránek žadatele nebo webových stránek souvisejících se sportovním zařízením,
  • vybavení drobným hmotným majetkem souvisejícím s plněním účelu Výzvy, jehož ocenění je vyšší než 5 tis. Kč.

Elektronický formulář

Žádost je zpracována prostřednictvím formuláře elektronické žádosti uveřejněné na internetové adrese www.dotacesport.cz. Každá sportovní organizace splňující podmínky oprávněného žadatele může v rámci této Výzvy předložit pouze jednu žádost. Žadatel vyplní elektronický formulář žádosti a na této internetové adrese odešle. Tímto odesláním ještě žádost není podána! Žadatel následně vygeneruje vyplněný formulář žádosti ve formátu PDF a zašle jej do datové schránky poskytovatele (ID: vnadiz2). Datová zpráva musí být označena číslem žádosti.

Žádost je podána okamžikem, kdy datová zpráva dorazí do datové schránky poskytovatele, proto doporučujeme uschování Doručenky, která obsahuje mj. ID datové zprávy a informace o dodání/doručení.

Materiály ke stažení

Na základě informací NSA zpracoval kolektiv PTU

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.