MŠMT vyhlásilo investiční program na období 2017/2018

Na konci června 2017 vyhlásilo MŠMT program 133 530 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu“, resp. podprogram 133D 531 s názvem „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“.

Hlavním cílem podprogramu je podpořit sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích s důrazem na sport dětí a mládeže. Mezi další cíle patří např. umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců či rozvoj sportovně-technických parametrů sportovišť tak, aby zařízení splňovala mezinárodní požadavky a byla bezpečná jak pro sportovce tak pro veřejnost.

V rámci podprogramu 133D 531 mohou o investiční prostředky žádat územní samosprávné celky (ÚSC), tedy obce, městské části, obvody statutárního města a kraje, a spolky splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyvíjející svou hlavní činnost v oblasti sportu.

Výzva je rozdělena do dvou oblastí, a to dle výše požadované dotace:
– V1 Sport – výše dotace od 40.001 Kč do 10.000.000 Kč
– V2 Sport – výše dotace od 10.000.001 Kč do 20.000.000 Kč

Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře dostupného na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf (ZDE najdete příručku s podrobným návodem, jak postupovat při vyplňování online formuláře). Vyplněnou žádost je potřeba vygenerovat ve formátu pdf, vytisknout, podepsat a doplnit přílohami, které mají být dodány v listinné podobě nebo v elektronické podobě na datovém nosiči a poté zaslat na adresu MŠMT:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor sportu
Karmelitská 529/5
118 12  Praha 1

Na obálce musí být označen žadatel (název, adresa) a obálka musí být označena slovy:
Podprogram 133D 531
ŽÁDOST č. ….. (číslo vygenerované elektronickým systémem s online formulářem)

Termíny:

Vyhlášení výzvy 30.6.2017
Uzávěrka pro předkládání žádostí 15.8.2017
Předpokládaný termín pro vyhodnocení žádostí 30.11.2017
Termín pro vyčerpání dotace ze státního rozpočtu 31.12.2018

Více informací najdete v těchto dokumentech:
Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 – investiční prostředky
Podprogram 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

Přílohy k podprogramu 133D 531:

Čestné prohlášení k žádosti o dotaci v rámci podprogramu 133D 531 (povinná příloha pro spolek)
Čestné prohlášení o aktivním využívání sportoviště pro organizovaný sport
Vzor investičního záměru

Copyright PTU 2000-2016, všechna práva vyhrazena. Created by Designeo Creative s.r.o.